top of page

Speciális tagozat

A Speciális Tagozat 2000 óta az Újlaki Általános Iskola tagozataként működik.
Tanulóink beiskolázása a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat Szakértői Bizottsági Tagintézményeinek javaslattétele és diagnózisa alapján történik (BNO F70).

A Tagozaton a nevelés-oktatás részleges integrációban zajlik 8 évfolyamon. Az enyhe fokban értelmileg sérült, tanulásban akadályozott gyermekek külön tanulócsoportban, eltérő tanterv szerint tanulnak gyógypedagógusok irányításával. A pedagógiai munkát gyógypedagógiai asszisztensek is segítik.

A szabadidős tevékenységekben közösen vesznek részt az ép és sérült gyermekek (udvari játék, iskolai programok, ünnepélyek). Együtt használják az iskola közös helyiségeit (ebédlő, könyvtár, tornaterem, számítógép-terem). A fentiekben ismertetett integrációs modell egyedi, több év tapasztalata alapján elmondható, hogy jól működtethető és a közös „létből”, az együttműködésből az integrációban résztvevő minden szereplő szakmailag, és az emberi értékeket tekintve is gazdagodott.

A Tagozaton a nevelő-oktató munka alapját a gyermekek komplex gyógypedagógiai-pszichológiai-orvosi diagnózisa képezi. A tanítási tartalmak átadása során maximálisan igazodunk a gyermekek egyéni képességeihez, haladási üteméhez, sérüléseik specifikusságaihoz. A habilitációs, rehabilitációs és fejlesztő foglalkozásokon különböző módszerekkel, terápiás eljárásokkal korrigáljuk a sérült funkciókat, fejlesztjük a tanuláshoz nélkülözhetetlen alapkészségeket.

A fejlesztés több területet is felölel (nyelvi fejlesztés, logopédia, gondolkodási készségek fejlesztése, számolási zavarok terápiája, gyógytestnevelés). A felső tagozaton a gyermekek tanulnak idegen nyelvet és informatikát is. A tanórákon kívül változatos szabadidős tevékenységeket is nyújtunk a tanulóknak. Szervezünk kézműves foglalkozásokat, játékos teadélutánt, járunk bábszínházba, színházba, kirándulni. Minden évben nagy lelkesedéssel várjuk a táborozást.

A Tagozat fő erősségének tartjuk azt, hogy nevelőtestületünk kiforrott szakmaiságra, óvó-védő-segítő attitűdre alapozva igyekszik egységes pedagógiai elveket, szabály- és elvárásrendszert kialakítani, alkalmazni és mindenkor közvetíteni a tanulók felé. Hiszünk abban, hogy a követhető napirend, a kiszámíthatóság, az egységes pedagógiai viszonyrendszer segíti tanulóinkat az iskolai életben, és egyúttal maximálisan előkészíti a felnőttkori sikeres integrációt is.

 

Igyekszünk olyan közösséget felépíteni és működtetni, ahol fontos a másság elfogadása, a tolerancia, a tapintat, ahol bátran lehet segítséget kérni és elfogadni, ahol másokkal megoszthatjuk örömeinket, bánatainkat, ahol támogatást, elfogadást nyerhetünk. Kiemelt feladatunknak tekintjük a szülők, nevelők támogatását, a velük való sikeres együttműködést, hiszen egy sérült gyermek nevelése, elfogadásának folyamata nem egyszerű, a különböző életszakaszok új kihívásokat, problémákat jelenthetnek.

Fontos, hogy érezzék jelenlétünket, bizalommal fordulhassanak hozzánk tanácsért, segítségért. Büszkék vagyunk arra, hogy az elmúlt évek alatt sikerült egy családias hangulatú, jól működő közösséget formálnunk, ahol a gyermekek szinte egy csoportként nevelődnek, segítve, bátorítva egymást, tanulva egymástól.

Képek a tagozat életéből:

bottom of page